منافع ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول به چه مواردی اختصاص دارد و آیا شامل دیه و تعزیرات منصوص شرعی میشود ؟

13 اردیبهشت 0 32
منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی