منزل مسکونی

آیا منزل مسکونی جزء مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف است؟

23 اسفند 99 80
طبق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد در زمره مستثنیات دین است فلذا قابل توقیف نیست .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید