منزل مسکونی

آیا منزل مسکونی جزء مستثنیات دین محسوب میشود و قابل توقیف است؟

23 اسفند 99 107
طبق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد در زمره مستثنیات دین است فلذا قابل توقیف نیست .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید