مهریه عندالمطالبه چیست

مهریه عندالمطالبه چیست؟

05 خرداد 0 126
گاهی ممکن است که زمان پرداخت مهریه به اختیار زوجه گذاشته شده باشد که در این صورت هر زمان که زوجه درخواست مطالبه مهریه خود را کند موظف است در همان زمان مهریه او را پرداخت نماید مانند مهریه های عندالمطالبه.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید