مهلت اعتراض برای طرفین دعوی چند روز است؟

کدامیک از قرارهای بازپرس توسط کدامیک از اصحاب دعوی و ظرف مهلت چند روز قابل اعتراض است ؟

05 اردیبهشت 0 77
مطابق ماده ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ - قرار تامین خواسته به تقاضای متهم تبصره - مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی