مهلت اعتراض محکوم علیه غیابی

محکوم علیه غیابی (واخواه ) چند روز فرصت اعتراض و واخواهی دارد ؟

13 اردیبهشت 0 49
مطابق ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست آن به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی