مهلت فرجام خواهی

کدام قرارها قابل رسیدگی فرجامی هستند؟

26 فروردین 0 94
قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. (قرارهای فوق در پست قبلی کاملاً تشریح شد) آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. قرارهایی زیر مشروط به اینکه اصل حکم آنها قابلیت فرجام خواهی داشته باشند قابل فرجام خواهی هستند. قرار ابطال یا رد داخواست تجدیدنظر که از دادگاه استان صادر شده باشد. قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی