مواردی که زن میتواند از مرد تمکین نکند

در کدام موارد زن میتواند از شوهر خود تمکین نکند؟

02 خرداد 0 108
موارد ذیل عذرهای موجهی می باشند که زن مجاز به عدم تمکین است: زمانی که مرد دچار امراض مقاربتی شده باشد که در اینصورت زن می تواند از تمکین خاص امتناع نماید. استفاده زن باکره از حق حبس خود به شرطی که تمکین عام نکرده باشد. اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. (ماده ١١١۵ قانون مدنی) عدم تهیه منزل مناسب شان و شئونات زوجه اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد، می تواند از رابطه زناشویی با شوهر خودداری نماید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید