موصی له کیست؟

در وصیت به چه کسی موصی له گفته میشود و شرایط موصی له چیست؟

11 خرداد 0 99
موصی له کسی است که برای او و به نفع او وصیت شده است. لذا باید موجود باشد تا بتواند مالک منافع یا عینی شود که برای او وصیت شده است. به همین خاطر نمی توان به نفع شخصی که فوت کرده است یا هنوز به دنیا نیامده است و صیتی انجام داد. با همین استدلال جنین نیز باید زنده متولد شود تا وصیت برای او صحیح باشد .اگر کسی جنینی را عمدا سقط کند تا وصیت انجام شده به او نرسد در این صورت اموال به وراث  جنین که همان پدر و مادر و یا سایر افراد خانواده او هستند می رسد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی