نحوه اعتراض به رای دادگاه بدوی

آیا قرار منع تعقيب قابل اعتراض است و در صورت قابلیت اعتراض ظرف مهلت چند روز و در چه مرجعی قابل اعتراض است ؟

04 اردیبهشت 0 41
مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقيب از طرف شاکی در مهلت ده روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی