نپذیرفتن شکایت کیفری چک

شکایت کیفری چک در چه مواردی پذیرفته نیست ؟

26 اردیبهشت 0 96
1 – اگر چک به صورت سفید امضاء صادر شده باشد. یعنی اینکه چک صادره  تنها دارای امضاء باشد و سایر مشخصات چک سفید بوده و توسط خود دارنده تکمیل شده است. 2 – در صورتی که در متن چک، پرداخت آن منوط به شرطی شده باشد. به عنوان مثال در عقد بیع بین فروشنده و خریدار شرط شود که فروشنده در صورتی می تواند چک را به بانک جهت وصول ببرد که ابتدا فروشنده سند ملک را به خریدار منتقل کند. 3 – در صورتی که چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است. 4 – اگر چک صاده بدون تاریخ صادر شده است. در صورتی که صادر کننده چک را بدون تاریخ صادر کرده باشد و دارنده خودش روی چک تاریخ زده باشد، اگر ثابت شود که خود دارنده این تاریخ را روی چک زده است، امکان شکایت کیفری از چک وجود ندارد. 5 – در صورتی که تاریخ واقعی صدور چک مقدم از تاریخ مندرج در متن چک باشد. بنابراین، چک های وعده دار، مدت دار قابل شکایت کیفری نیستند. بنابراین، اگر اثبابت شود که تاریخ سررسید چک با تاریخ صدور آن متفاوت است، تنها می توان وجه چک را به شیوه حقوقی مطالبه نمود. 6 – اگر چک بابت معاملات نامشروع و یا  ربوی صادر شده باشد قابلیت شکایت کیفری را ندارند. 7 – اگر  دارنده چک در مهلت شش ماه از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت اقدامی ننماید و یا  اگر دارنده چک ظرف مدت شش ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری نکند. 8 – اگر چک از طرف موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه صادر شود، قابل تعقیب کیفری نیستند. 9 – اگر چک بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با ظهر نویسی به دیگری منتقل شود دیگر نمی توانیم از طریق کیفری شکایت کنیم.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی