هزینه های کارشناسی را چه کسی باید پرداخت کند؟

هزینه کارشناسی چقدر است و به عهده کیست؟

25 اردیبهشت 0 62
هزینه کارشناسی، بسته به تعداد کارشناس ها و موضوع کارشناسی و ارزش مالی موضوع کارشناسی، با توجه به تعرفه مصوب از کانون کارشناسان رسمی و با نظر دادگاه تعیین میگردد و در هر مورد قطعا متفاوت است. اما پرداخت هزینه آن، اگر به درخواست خوانده باشد، به عهده خوانده و اگر به در خواست خواهان یاشد و یا به صلاحدید خود دادگاه به کارشناسی نیاز باشد و یا درخواست توسط متهم باشد، به عهده خواهان و یا شاکی خواهد بود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی