واخواهی و دادخواست واخواهی

واخواهی چیست و دادخواست واخواهی را به کدام دادگاه باید تقدیم کرد ؟

13 اردیبهشت 0 84
مطابق ماده ۳۰۵ ـ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی