وصیت نامه غیر عادی و اضطراری چیست؟

وصیت نامه غیر عادی (اضطراری ) چیست و انواع آن کدام است ؟

11 اردیبهشت 0 73
وصیت نامه غیرعادی(اضطراری):وصیت نامه هایی هستند که به دلیل شرایط خاص سیاسی،مالی،جانی و طبیعی امکان تنظیم وصیت توسط موصی به روش های خودنوشت،رسمی و سری وجود ندارد.این وصیت نامه ها مطابق قانون امور حسبی به چهار دسته تقسیم می شوند:وصیت نامه نظامی،وصیت در موارد خطر مرگ فوری،وصیت به هنگام شیوع امراض ساری و وصیت در هنگام مسافرت در دریا.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی