وظایف شورای عالی ثبت

وظایف و مسوولیتهای شورای عالی ثبت چیست ؟

16 اسفند 99 242
شورای عالی ثبت وظایف متعددی را بر عهده دارد که عبارتند از: ● اظهارنظر و رسیدگی به امور مربوط به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. این شورا بر طبق بند ۷ آئین نامه شورای عالی ثبت و هیات نظارت مصوب سال ۱۳۲۲، اصلاحات بعد را در صورت نیاز بر عهده می گیرد. ● برعهده گرفتن اموری که مطابق با قوانین و مقررات ذیربط بر عهده شورای عالی ثبت می باشد. ● رسیدگی به تمامی اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک که مطابق با ماده ۶ قانون ثبت که ممکن است از سوی هیات نظارت رخ دهد، از دیگر وظایف شورای عالی ثبت است. هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان و دو نفر از قضات دادگاه استان (به انتخاب وزیر دادگستری) می باشد. نظرات و آراء هیات تنها در رابطه با بندهای ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت، بر اثر شکایت ذینفع، قابل تجدید نظر در شورای عالی قابل ثبت می باشد. ● مدیرکل هیات داوری با هدف وحدت رویه قضایی، در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض یا خلاف قانون باشد، موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر، به قسمت شورای عالی ثبت ارسال می کند. این شورا نیز طبق مقررات نظر خود را اعلام می کند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی