پرداخت جهیزیه تحت عنوان نفقه توسط پدر

آیا پدر دختر ملزم است جهیزیه او را هم تحت عنوان نفقه بدهد یا خیر ؟

24 فروردین 0 41
بایستی گفت خیر قانونا چنین الزامی برای پدر وجود ندارد اما در عرف ایران در بعضی شهر ها پدر دختر، جهیزیه او را می دهد اما باز هم نمی توان این امر را زیر مجموعه ای از نفقه عنوان کرد تا اگر پدر جهیزیه نداد دختر بتواند از او شکایت کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید