پرداخت نفقه فرزندان با کیست

پرداخت نفقه فرزندان به عهده چه کسی است ؟

24 فروردین 0 36
نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر ، دوم پدربزرگ پدری ، سوم مادر ، چهارم مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید