چه افرادی میتوانند عفو بگیرند

چه کسانی می‌توانند درخواست کنند که متهم مورد عفو واقع شود؟

25 اردیبهشت 0 79
مطابق ماده ۶ آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین اشخاص زیر می‌توانند درخواست عفو را پیشنهاد کنند: 1ـ رئیس دادگستری مربوط 2ـ دادستان مربوط 3ـ قاضی ناظر زندان مربوط 4ـ رئیس زندان مربوط 5 ـ محکوم علیه 6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محکوم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی