کدامیک از قرار ها قابل اعتراض است؟

کدام یک از قرارهای بازپرس قابل اعتراض است ؟

18 اردیبهشت 0 77
قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است: الف - قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی ب - قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین به تقاضای متهم پ - قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی