کیفرخواست

آیا صدور کیفر خواست به مرجع متعدد امکان پذیر است ؟

13 اردیبهشت 0 68
«در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌ های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه ‌های صالح صادر می‌شود».

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی