تعداد شهود درنزاع جمعی

برای نزاع جمعی چند شاهد لازمه و سن آنها چند سال باشد

29 تیر 1400 101

باسلام
تعدادشهود بسته به اینکه منتهی به قتل شده یا ضربو جرح متفاوت است وشهود بایدشرایط بالغ عاقل ایمان طهارت مولد عدالت عدم وجودنفع شخصی دشمنی عدم اشتغال به تکدی گری را دارا باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی