هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی

با سلام هزینه تجدید نظر خواهی قرار عدم استماع دعوی حقوقی چقدر می باشد

نظر سوال کننده به پاسخ:
با تشکر از پاسخ به سوالم ممنونم
30 تیر 1400 139

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی