دیه اعضا بدن چگونه محاسبه می شود

باسلام دیه ران پا دوبارعمل شده وپلاتین گذاسته شده ومعیوب جوش خورده به سال ۹۹چقدراست

03 مرداد 1400 93

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی