ایا می‌توان مطالبه طلب بابت انجام کار هنری و دستی نمود ؟

سلام خسته نباشبد ایا من میتوانم مال از یک شخص بگیرم مثل پته دوختم حالا پول بنده رانمیدهند

04 مرداد 1400 109

سلام
شما ابتدا یک اظهار نامه مستند به ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای طرف مقابل ارسال نمایید با توضیح در مورد میزان و تعداد کار انجام شده و مبلغ طلبو اینکه ظرف ۴۸ ساعت وجه به حساب معرفی شده شما واریز گردد سپس با طرح دادخواست مطالبه وجه و ضمیمه نمودن اظهارنامه و ‌معرفی شهود در دادگاه صالح اقامه دعوی نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی