فروش زمین ورثه ای وتعهدبه مال غیر

سلام ، مورث بنده مالک چهار هکتار زمین بوده است که در زمان حیات خود یک هکتار آن را با قولنامه فروخته بوده است ‌ . در حال حاضر همه چهار هکتار زمین در تصرف شخصی است ، که ادعا می کند ده هزار متری که مورث من فروخته بوده است ایشان مع الواسطه از خریدار خریداری کرده است و من هم که فکر می کردم ایشان سه هکتار باقیمانده را به طور غیر قانونی متصرف شده است با ایشان یک صورتجلسه سازشی تنظیم کرده ام و در صورتجلسه عنوان شده است که ایشان ثمن سه هکتار را پرداخت کند و یک هکتار هم که قبلا مع الواسطه خریداری کرده اند مورد تایید اینجانب است و پس از پرداخت ثمن سه هکتار همه چهار هکتار را به نام ایشان سند بزنم ود رصورتیکه سند چهار هکتار را به نام ایشان نزنم باید به قیمت روز به ایشان خسارت پرداخت نمایم، حالا متوجه شده ام که ایشان یک هکتار را که ادعا می کردند مع الواسطه خریداری کرده اند به من دروغ گفته اند و بنده را فریب داده اند و یک هکتار دیگر را مورث من به شخص دیگری فروخته بوده اند و ایشان هم به طور غیر قانونی یک هکتار شخصی که از مورث بنده خریداری کرده اند متصرف هستند ،و من هم فقط قصد دارم سند سه هکتار را به نام ایشان بزنم ، آیا اگر من سند یک هکتاری که ایشان مالک نیستند و مرا فریب داده اند به نام ایشان نزنم و فقط سه هکتار را به نام ایشان کنم باید خسارتیکه در قرارداد تعیین شده را به علت عدم انجام تعهد پرداخت کنم ؟

11 مرداد 1400 71

باسلام
باتوجه به اینکه مالکیتی نسبت به یک هکتارنداشتند شما مسعولیتی درقبال آن یک هکتارنداریدوتعهد به مال غیرفضولی محسوب می شود ومالکیت آن یک هکتاربه شخص دیگری تعلق دارد وشما نیز درقبال سه هکتار تعهددارید اگردرسند ملک شخص دیگری رامنتقل کنید بعنوان فروش مال غیرمیتواندازشما شکایت کند

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی