درصورت باطل بودن قرارداد خریدار میتواند ثمن معامله را به نرخ روز مطالبه کند ؟

سلام ، بیع نامه ای سی سال قبل تنظیم شده است ، شماره پلاک و یا حدود زمین در بیع نامه مشخص نیست و به دلیل اینکه مالک چندین قطعه زمین داشته است بنابراین مورد معامله مردد و ببع نامه باطل است ، آیا خریدار می تواند از مالک زمین شکایت کند و قیمت روز ملک را بابت خسارت و غرامت از ایشان بگیرد ؟

14 مرداد 1400 112

سلام درود
در صورتیکه از طریق هیچ قرائن و اماراتی نتوان مشخص نمود که قصد طرفین در زمان انشا معامله به یک مبیع مشخص تعلق نگرفته است معامله باطل است لذا در صورت بطلان معامله خریدار فقط مستحق همان مقدار ثمنی است که در زمان عقد باطل پرداخت نموده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی