اجاره پارکینگ با سند عادی صحیح است؟

سلام اجاره نامه دستی برای اجاره پارکینگ مسکونی سندیت دارد یا خیر؟

20 مرداد 1400 102

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی