مستحق الغیر درآمدن قسمتی از مبیع

سلام ، قطعه زمینی مورد معامله قرار گرفته است، بخش کوچکی از آن مستحق للغیر در آمده است ، خریدار قصد دارد نسبت به قسمتی که مستحق للغیر است خسارت بگیرد ، آیا اعلام بطلان بیع نامه و فسخ قرارداد از طریق دادگاه توسط خریدار الزامی است ؟آیا بدون اعلام ابطال بیع نامه و فسخ قرارداد امکان درخواست خسارت مقدور می باشد ؟

22 مرداد 1400 124

سلام درود
در خصوص آن قسمت از مبیع که مسحق الغیر بوده است خریدار در صورتیکه آگاه به این موضوه بوده فقط میتواند به نسبت آن مقدار که مستحق الغیر است ثمن معامله را مطالبه کند و در صورتیکه آگاه به موضوع نبوده میتوانند علاوه بر ثمن ، خسارات اضافه ارزش ثمن و غیره را نیز مطالبه کنند
در خصوص قسمت دیگر مبیع خریدار میتواند به استناد خیار تبعض سفقه تقاضای فسخ معامله را کند
دادخواست ابطال قسمتی از معامله به استناد مستحق الغیر درآمدن مبیع را بدهید و همچنین میتوانید خسارات ناشی از آن را مطالبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی