آیا ممانعت ازحق وسرقت اموال بین زن وشوهروجوددارد؟

ایا بین زن و شوهر چیزی به نام ممناعت از حق یا سرقت اموال وجود دارد؟

23 مرداد 1400 70

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی