اعتراض به نظريه پزشكي قانوني؟

سلام.سلام بنده با ماشین شرکت از جاده خرج شدم و با هیچ خودرویی اصابت نکردم. و موجب جراحات شدم. جواب پزشکی قانونی رو میخواستم کارسناسی کنید چون دیه کم نوشتن به من ممنون میشم. پارگیه دامیه لب فوقانی ۲مورد جراحت حارصه در چهار محل از ساعد راستو یک محل از ارنج دست چپ و یک محل از ارنج دست چپ بطور جداگانه. سیاه شدگی وسیع و تورم پهلوی راست.جراحت حارصه در ناحیه زانوی راست و چپ.شکستگی در استخوان بینی مشهود است که در اقابت شی سخت که بدون ایران جوش خورده

24 مرداد 1400 84

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی