رای دردادگاه بدوی وتجدیدنظربرعلیه من صادرشده

با سلام یک رای حقوقی علیه من صادر شده بردمش تجدید نظرم هم تایید شده ، آرای مشابه این پرونده دارم که در دادگاه بدوی به نفع من صادر شده ، الان چطوری می تونم من به حقم برسم ؟ واقعا این رای اشکال داره

نظر سوال کننده به پاسخ:
خوب
25 مرداد 1400 104

باسلام
اگررای صادره علیه شمادرمرحله تجدیدنظرصادروقطعی گردیده است فرجام خواهی نمایید فرجام خواهی به این معناست که دیوانعالی کشور انطباق یا عدم انطباق رأی صادر شده را با مقررات قانونی و موازین شرعی تشخیص بدهد و در نهایت آن را تایید یا نقض کند . در صورتی که دادگاه رای صادر شده را نقض کند ، به صورت ماهوی به دعوا رسیدگی نمی کند ؛ بلکه پرونده آن را به دادگاه هم عرض اعاده می کند تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد .

- اعاده دادرسی : اعاده دادرسی به عنوان یکی از روش های فوق العاده اعتراض به رای ، به این معناست که همان مرجعی که رأی را صادر کرده است ، در صورت وجود شرایط مقرر شده در قانون ، دوباره آن را مورد بررسی قرار بدهد . به عنوان مثال زمانی که پس از صدور حکم در دادگاه اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که دلیل بر حقانیت فرد محکوم است ، می توان از حکم صادر شده تقاضای اعاده دادرسی نمود مراحل پیچیده ای می باشدنیازبه برسی دقیق تری دارد که درصورت مشورت وراهنمایی وکیل متخصص میتوان گام های بهتری درجهت رسیدن به خواسته واحقاق حقوق خویش برداشت

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی