خلع یدمشاعی ازمتصرف غیرقانونی

قطعه زمینی مشاعی می باشد و حدود سه هکتار است ، که در آن چند متصرف غیر قانونی وجود دارد ، ولیکن فقط قصد دارم از یکی از متصرفین که متراژ معینی در تصرفشان است شکایت خلع ید به میزان تصرفشان کنم ، آیا باید از کل ملک خلع ید کنم ؟ آیا می توانم فقط نسبت به تصرف یک متصرف خاص تقاضای خلع ید نمایم ؟

27 مرداد 1400 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی