مجازات حمل ده گرم حشیش ؟

آیا حمل ده گرم حشیش که مصرفی بنده بوده و بنده بدون هیچ سابقه ی کیفری ندارم آیا زندانی دارد

30 مرداد 1400 259

با سلام
کاربر محترم به موجب بند ۴ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات حمل ۱۰ گرم حشیش اینگونه تعیین شده است ؛
بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و
پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
البته باید توجه نمود که جزای نقدی تعیین شده تعدیل خواهد شد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی