گزارش اصلاحي در چه مواردي صادر مي شود؟

در شورا اصلاحی صورت نگرفته. فقط شورا دعوت به سازش نموده. و این صلح نامه توسط مدعی تنظیم شده

01 شهریور 1400 69

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی