دیه سه صدم.یک چهاردهم.چهارصدم چقدر می شود ؟

میخواستم این درصد دیه چقدر پولش میشه.سه صدم.یک چهاردهم.چهارصدم

03 شهریور 1400 66

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی