میزان دیه جراحات وارده

میخواستم بدانم ..برای من چنددرصد دیه بریده قاضی و دیه

06 شهریور 1400 58

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی