شکایت از ریس شورای حل اختلاف

برای شکایت از مدیرمجموعه شورای حل اختلاف چه باید کرد

06 شهریور 1400 92

با سلام
اگر از ریس شورای حل اختلاف شکایت دارید میتوانید با مراجعه به مرجع شوراهای حل اختلاف کل کشور مراجعه واعتراض خودرا مطرح کنید واگر از ریس شعبه ایی از شورا معترضید باید اعتراض خودرا به مسول حوزه شورای حل اختلاف ان مجتمع اعلام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی