;
چطور دیه صدمات متعدد محاسبه می شود ؟

شش هزارم ديه کامل بابت سياه شدگی کف دست چپ و بستر ناخن انگشت اول دست چپ و يک درصد ديه کامل بابت حارصه ی کف دست راست و زانوی چپ و دو درصد ديه کامل بابت ارش پارگی ليگامان در قاعده ی انگشت اول دست چپ

09 شهریور 1400 11

سلام
کاربر محترم محاسبه دیه صدمات را می توانید از جدول محاسباتی در صفحه اصلی سایت انجام دهید
اما در فرض سوال مبلغ دیه شما:
۱۴۴/۲۸۸/۰۰۰ ریال خواهد بود

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی