شرایط تمدید اجاره در مدت کرونا چگونه است ؟

سلام.موجر باوجود قانون حمایت از مستاجر در زمان کرونا،چونکه قرارداد اجاره بنده 30/5/400 اتمام رسیده.قصد دارد حکم تخلیه بگیرد.ایا موفق میشود? و چگونه باید ݓابت کند که منزل خودش لازم داردچونکه فقط گفته بلند شو وبه بنگاه سپرده که اجاره را مضاعف کند.درنتیجه ادعای واهی است وصحت ندارد..ولی مدرکی ندارم.لطفا کمک کنید چه قاتونی وجود دارد.

10 شهریور 1400 60

سلام
کاربر محترم با توجه به مصوبه ستاد کرونا قرارداد اجاره برای مدت یکسال دیگر به طور خودکار تمید می گردد وای مستاجر میزان ۲۵٪ باید به مبلغ اجاره اضافه نمایید عدم واریز این مبلغ و همچنین نیاز شخصی بر فرض ثبات از موجبات تخلیه است .
اما نیاز شخصی باید احراز شود مثلا موجر خود محل دیگر مستاجر بوده و به علت انقضای مدت قصد سکونت در ملک خود را دارد .
برای اثبات باید قرار داد اجاره خود و در صورت وجود رای تخلیه ملک را باید ارایه دهد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی