هزینه دادرسی مرحله واخواهی

سلام، هزینه واخواهی برای مبلغ ۲۰ میلیون تومان دعوی در شورای حل اختلاف، چه مبلغی میشود؟؟

11 شهریور 1400 96

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی