میزان مجازات رشا و ارتشا

من در پروندهای ارتشا در شهرداری جز متهم ردیف ششم هستم و سه جرم اخذ رشوه ومشارکت در باند ارتشا وپولشویی به میزان اخذ رشوه متهم هستم میزان پولی که ضابط قضایی برای من نوشتند 22میلیون تومان و3سکه و یک عدد 100دلاری بوده ولی بازپرس پرونده 52میلیون تومان و7سکه ویک 200دلاری را نوشته اند خواهشا با توجه به اینکه 5ماه هم بازداشت موقت بودم در صورت محکومیت شامل چه میزان حبس میگردد

14 شهریور 1400 57

سلام درود
کاربر گرامی با توجه به اینکه فرمودین چند اتهام مورد تجوه شماست در صورت احراز و اثبات آنها مجازات شما با در نظرگرفتن تعدد جرائم تعیین می شود

مطابق ماده ۳ قانون مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و تبصره های آن در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ هم‌تراز مدیر‌کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی‌ معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا هم‌تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی