شکایت از اعضای شورای حل اختلاف چگونه است ؟

شخصی برعلیه من دادخواست داده ومطالبه طلب ازمن رانموده که مبلغ واخاهی وی ازبنده ده برابرطلب وی بوده وهیچ سندومدرکی هم نداشته که پرونده به شوری ارجاع ودرشوری تمامی اعضاوکارمندان شوری بابدرفتاری وواردکردن اتهامی که به دروغ ازطرف شاکی به بنده واردشده بودبنده راتهدیدوتحت فشارقرارداده که مجبورم کردن مبلغی رابه حساب شاکی واریزوهیچگونه بازجویی وسوال وجوابی ازمن نکرده وفقط میگفتنپول شاکی روبده وگرنه زندان میروی وفقط طبق گفته شاکی تمامی حسابهای بانکی واملاک وخودروبنده راتوقیف کرده وهرمبلغ که گفتن مجبوربه واریزشدم حال راهنمایی میخاهم جهت شکایت نمودن

16 شهریور 1400 51

سلام
کاربر محترم در صورتیکه بتوانید اثبات کنید که اعضای شورا با ارعاب و سوء استفاده از موقعیت شغلی شما را مجبور به پرداخت وجهی نمودند که بدهکار نبودید می توانید با عنوان تهدید و ارعاب با استفاده از موقعیت شغلی از اعضای شورا حل اختلاف در دادسرا محل وقوع جرم شکایت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی