حق الوکاله برای طرح شکایت از اعضای شورا حل اختلاف چقدر است ؟

حق الوکاله بابت طرح شکایت برعلیه اعضا شورای حل اختلاف با مستندات کافی چقدر میشه؟

16 شهریور 1400 59

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی