آیا امکان طرح شکایت پس از قطعیت رای و تبرئه متهم وجود دارد یا خیر .

آیا پرونده کیفری هشت ماه بعد از صدور رای قابل اعتراض است؟ متهم از ایجاد سوختگی به دلیل وجود یک شاهد تبرئه شده است

16 شهریور 1400 72

مدت اعتراض به آرای دادگاهها ۲۰ روز می باشد . بنابراین رای صادره قطعی است. ولیکن چنانچه مدارک و مستندات جدیدی کشف شود امکان تعقیب مجدد متهم برای یک بار دیگر مطابق با مقررات و قانون وجود خواهد داشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی