;
دیه خونریزی داخلی مفصل زانو پا وآسیب به فمینیسم پا چقدر است

دیه خونریزی داخلی مفصل زانو پا وآسیب به فمینیسم پا چقدر است

17 شهریور 1400 18

با درود..
کاربر گرامی؛ نوع و میـزان صـدمه وارده به هر بخش از اعضای اعلامی شما بسـتگی به میزان صـدمه و یا شدت جراحات وارده دارد که با معاینه پزشکی قانونی تعیین می گردد..
از آنجاییکه میـزان دیه صـرفا براساس نظـریه پزشکی قانونی تعیین میشه و دادگاه نیز بر حسب گواهی پزشکی قانونی اقدام به صدور حکم می کنه،
شما بایستی نوع ضایعه وارده و درصد دیه تعیینی را به تفکیک بیان نمـوده تا براساس آنها محاسبه گردد..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی