;
پرسنل بیمارستان هستم،از همراه مریض کتک خوردم از حفاظت بیمارستان باید شکایت کنم با شخص ضارب ؟

پرسنل بیمارستان هستم،از همراه مریض کتک خوردم میخوام از مسولین بیمارستان شکایت کنم رسیدگی میشه

18 شهریور 1400 19

با درود..
در این خصوص شما باید بر علیـه فرد ضارب طرح شکایت نمـوده و از پلیس بیمارستان درخواست صورتجلسه ماوقع نمـوده و مدارک و شهادت شهود را خود را نیز جهت اثبات ادعای ضمیمه شکواییه نمایید..
برای شکایت علیـه مامورین حفاظت بیمارستان نیز اگر قصوری در انجام وظیفه داشتند به مسئول حفاظت گزارش تا موضوع در تخلفات اداری رسیدگی شود .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی