طریقه پس گرفتن شکایت ازتعزیرات

من اشتباها به جای گزارش مردمی ، یک شکواییه در سایت تعزیرات حکومتی علیه یک واحد صنفی ثبت کردم. میخواستم شکایتم رو لغو کنم چطور میتونم اینکارو بکنم؟ و اگر لغو نشه روند رسیدگی به شکایت چطور هست؟ باید برم دادگاه؟

19 شهریور 1400 166

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی