برداشت طلب از حقوق متعلقه همسر

سلام خسته نباشیداگرخانمی شاکی داشته باشدبابت اجرت المثل اگرهمسرش که بازنشسته است فوت کندحقوقش ب همسرش(خانمی که شاکی دارد) تعلق میگیرد.آیاشخص شاکی میتواندجلوی حقوق راببندد؟

19 شهریور 1400 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی