;
حبس از جنبه عمومی جرم

سلام ما هیچ سو سابقه نداریم واسمون زندانی جنبه عمومی بریدن ۹ ماه آیا میشه تبدیل یا تعلیقیش کرد با توجه به حسن شهرت و نداشتن سو سابقه موضوع ضرب و جرح بوده

19 شهریور 1400 9

با درود؛
کاربر محترم؛ در صـورتیکه حکم صادره هنوز قطعی نگـردیده است، می توانید مراتب فقـدان سوءپیشینه کیفری و جوانی و جهالت و ... را در لایحـه تجدیدنطر خواهی خود مرقوم نمـوده و از دادگاه تجدیدنظر ، تقاضای تعلیق و یا تبـدیل مجازات صادره به مجازات جایگزین حبس را بخواهید..
در صورت قطعی بودن؛ بناچار بایستی با َاخذ رصایت از شاکی خصوصی، می توانید درخواست تخفیف و تبدیل مجازات را از دادگاه صادر کننده رأی قطعی بخواهید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی