آیا لفظ آدم فروش را برای شخصی بکار برود جرم است؟

ایا کسی که با پیامک نسبت ادم فروشی به شخص میدهد ازش میشود شکایت کرد

19 شهریور 1400 78

سلام درود
کاربر محترم برای جرم افترا باید لفظی بکار رود که مصداقی از یک جرم باشد یعنی جرمی را به او منتسب کنیم
لذا آدم فروش مصداقی از جرم نیست و هیچگونه تعقیب کیفری امکان پذیر نیست
موفق باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی