شکایت از پزشک و جراح

بنده1ماه پیش دندان عقلم روجراحی کردم امادندانپزشک نه رضایت نامه ای ازم گرفت ونه توضیحی درموردعوارض بعدازجراحی بهم دادن. بعداز1ماه جراحی بنده درناحیه ی چانه ولب بی حسیه کامل دارم هنوز. آیامیتونم شکایت کنم ازدکتر؟

27 اردیبهشت 1401 72

با درود؛
در صورت ورود عوارض جسمی و یا تقصیری از سوی دندانپزشک، می توانید شکایتی مبنی بر قصور در امر پزشکی منجر به ورود صـدمه، در دادسرای رسـیدگی به تخلفات پزشکی و یا دادسرای عمومی و انقلاب محل، مطـرح نمایید و تقاصای ارجاع به پزشکی قانونی جهت معاینه و اعلام نطریه پزشکی، مبنی بر برآورد میران صدمات وارده، در راستای رسـیدگی و صدور حکم بر محکومیت پزشک متخلف را بخواهید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی